Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Στον Καιάδα της ανεργίας...............Η λίστα ανέργων του ΟΑΕΔ μακραίνει, με τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του να φτάνουν στους 653.552, αυξανόμενοι κατά 4,18% τον Δεκέμβριο του 2010 σε σχέση με τον ακριβώς προηγούμενο μήνα.
Από αυτούς, περίπου 400.000 δεν παίρνουν ούτε το πενιχρό επίδομα ανεργίας, ενώ οι αναγγελίες προσλήψεων μειώθηκαν τον περασμένο μήνα κατά 11,42% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2009. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, σύμφωνα και με τον επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ / ΑΔΕΔΥ Σάββα Ρομπόλη, ο οποίος προειδοποιεί ότι η ανεργία θα αυξηθεί κατά 22% φέτος, με τη «στρατιά» των ανέργων να αριθμεί 1.150.000 ανθρώπους. Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ επιχειρούν μια – μάταιη – προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το χάος.
Επιχορήγηση εισφορών
Ειδικότερα, συνεχίζεται η εφαρμογή του ειδικού τετραετούς προγράμματος για επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί το κίνητρο στις επιχειρήσεις για πλήρη απασχόληση 40.000 ανέργων, με έμφαση στους νέους κάτω των 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων (όσοι πλησιάζουν στη σύνταξη, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών και άνεργοι άνω των 50 ετών, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών). Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη άνω των 20.000 θέσεων εργασίας για τη Μακεδονία και τη Θράκη και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στο εν λόγω πρόγραμμα δεν υπάγονται, μεταξύ άλλων, τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, επιχειρήσεις στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων και ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία. Επίσης, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ανέργων που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα έχουν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση. Οι άνεργοι οι οποίοι θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Για τους «κοινούς» ανέργους, η επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι 100% για το πρώτο έτος, 75% για το δεύτερο έτος, 50% για το τρίτο έτος και 25% για το τέταρτο έτος. Για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων, η επιχορήγηση είναι 100% για το πρώτο και δεύτερο έτος και 50% για το τρίτο και το τέταρτο έτος. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι τετραετής. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για ένα έτος ακόμα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά σε 60 μήνες.
http://www.topontiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου